Salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående vilkår er gældende for handel på www.syddesign.dk.

Generelt

SydDesign handler kun med erhverskunder, foreninger og offentlige institutioner. 

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne anvendes nedenstående betingelser. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet. Kontroller altid producentens egen hjemmeside for at få nyeste produktdata.

Tilbud, annoncer m.v.

Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for sælger såfremtskriftlig aftale foreligger. Sælger er kun bundet af tilbud i 14 dage.

Pris

Alle priser er oplyst ekskl. evt. opstartsomkostninger, moms  og fragt.

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancerfra udlandet i valutaforhold mv.

Betaling

Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales. Erlægges betaling ikke i rettetid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5% p.a. af den del af købesummen som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

Levering

Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrettekøber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en "cirka leveringstid".

På syddesign.dk kan der betales med:

Dankort (kr. 1,39 gældende for køb større end kr. 100,00)
Visa/Dankort (DK) (1,5 %, min. Kr. 0,70)
MasterCard (DK) (1,5 %, min. Kr. 0,70)
Maestro (1,5 %, min. Kr. 0,70)
Visa (DK) (1,5 %, min. Kr. 0,70)
VISA Electron (1,5 %, min. Kr. 0,70)
JCB (3,75 %, min. Kr. 1,95)

Forsendelse

Uden forudgående instruks vælges transportmiddel og vej efter sælgers bedste skøn.

Returnering

Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference tiltildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10%.
Sælger yder  8 dages returret fra fakturadato, dog er sælger berettiget til at beregne sig et gebyr på
10% af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af
ordre kan kun ske med sælgers godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres i original emballage.

Annullering

Annullering af ordrer på specielt udmålte og selekterede varer accepteres ikke.

Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr. Indtil 2 måneder før levering udgør gebyret 10% af købesummen, indtil 14 dage før levering 25% og indtil levering 50%. Annullering af ordrer, der er placeret hos sælgers leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.

Reklamationer

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler. Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

Reklamationsret

For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste - der påføres køberen på grund af materiale- og fabrikationsfejl - påtager sælger sig ingen erstatningspligt. For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.

Ejendomsret

Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

Leveringstid og force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller sælgers leverandørers muligheder for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister, og enhver retssag vil efter sælgers valg kunne anlægges ved Retten i Sønderborg/Vestre Landsret. Voldgift kan aftales.